Regulamin

R E G U L A M I N
KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.PUCHATKOLANDIA.PL

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1.    Definicje wyrażeń zawartych w Regulaminie:

PENTHOUSE INVESTMENT, skrócona nazwa firmy prowadzonej w ramach działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę Beatę Skowron-Pędzich pod firmą „PENTHOUSE INVESTMENT BEATA SKOWRON - PĘDZICH” z siedzibą przy ul. Nagietkowej 35, 32-005 Niepołomice, NIP 663 116 56 24, REGON 120520040, mail: biuro@puchatkolandia.pl, tel. 0 791 111 796, zwany dalej „PENTHOUSE INVESTMENT” lub „Sprzedającym”.

www.puchatkolandia.pl - prowadzony przez PENTHOUSE INVESTMENT w języku polskim serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, zorganizowany jako internetowy sklep, utrzymywany w domenie puchatkolandia.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania ze Sprzedającym w trybie ofertowym, umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. W dalszej części regulaminu www.puchatkolandia.pl nazywany będzie również „serwisem”.

Użytkownik - podmiot, który spełnia i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraził chęć korzystania z usług serwisu www.puchatkolandia.pl dokonując Rejestracji w systemie serwisu lub też dokonuje zakupu towarów oferowanych w serwisie bez rejestracji konta.

Rejestracja - procedura zakładania Konta, w której Użytkownik w wyniku poprawnego wprowadzenia swoich danych, uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu www.puchatkolandia.pl oferty sprzedaży.

Sprzedawca – „Penthouse Investment Beata Skowron-Pędzich”, która w ramach serwisu www.puchatkolandia.pl, celem zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży zamieszcza oferty sprzedaży Towaru.

Kupujący – użytkownik, który w oparciu o czynności techniczne serwisu www.puchatkolandia.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru.

Producent/Dostawca – podmiot, który na mocy zawartej ze Sprzedawcą Umowy jest producentem lub dostawcą Towarów zamieszczonych w serwisie.

Podmiot finansujący zakupy Użytkownika/Kredytodawca - podmiot, który na mocy umowy podpisanej z Użytkownikiem i na warunkach z nim uzgodnionych finansuje zakupy Użytkownika w serwisie www.puchatkolandia.pl. W ramach serwisu, kredytu na zakup towarów przez Użytkownika, udziela firma Żagiel S.A., w dalszej części Regulaminu zwana „Kredytodawcą”.

Konto Użytkownika - osobisty panel administracyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowo zakończonego procesu rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności Użytkownika w ramach serwisu www.puchatkolandia.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.

Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być składową oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.

Oferta – skierowana przez Sprzedawcę, do wszystkich Użytkowników serwisu www.puchatkolandia.pl, propozycja zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej Towaru, za określoną cenę (zgodnie z zapisami art. 66-70 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny). Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

Koszyk - narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie www.puchatkolandia.pl umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu oraz podglądu wielkości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę.

Zamówienie - wygenerowana (w sposób automatyczny) przez system serwisu www.puchatkolandia.pl informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności może wskazywać Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności (przedpłata na konto, płatność przy odbiorze, płatność na raty), zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu Użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.

Przyjęcie oferty - podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Sprzedaż – czynność prawna regulowana treścią art. 535 – 581 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz 93 z późn. zm.), wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument regulowana również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U Nr 141, poz. 1176, z późń. zm.), jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z serwisu www.puchatkolandia.pl, znajdujący się pod adresem internetowym http://www.puchatkolandia.pl/regulamin.

§ 2.
Informacje ogólne

1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady dokonywania przez Użytkowników zakupów Towarów 
w ramach serwisu www.puchatkolandia.pl, oraz warunki zawierania umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) przez „Penthouse Investment”.
2. Usługa korzystania z serwisu www.puchatkolandia.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu, w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania ze Sprzedającym – „Penthouse Investment Beata Skowron” (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie), umów sprzedaży Towarów oraz świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. 
3. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu zorganizowanego w domenie www.puchatkolandia.pl, jest „Penthouse Investment Beata Skowron - Pędzich”, z siedzibą przy ul. Nagietkowej 35, 32-005 Niepołomice, NIP 663 116 56 24, REGON 120520040, mail: biuro@puchatkolandia.pl, tel. 0 791 111 796.
4. Sprzedaż w ramach serwisu www.puchatkolandia.pl może odbywać się wyłącznie on-line poprzez stronę internetową www.puchatkolandia.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu. Sprzedający dopuszcza składanie przez Użytkowników zamówień drogą telefoniczną lub mailową.
5. Towary oferowane w ramach serwisu www.puchatkolandia.pl są fabrycznie nowe, pochodzą bezpośrednio z magazynu producenta lub dostawcy, są objęte gwarancją producenta/dostawcy, a podane specyfikacje (opisy) pochodzą z materiałów udostępnianych przez producenta/dostawcę.
6. Wszystkie ceny podane w ramach serwisu  www.puchatkolandia.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. 

ROZDZIAŁ II
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.PUCHATKOLANDIA.PL
§ 3.
UŻYTKOWNICY SERWISU

1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu www.puchatkolandia.pl w charakterze Kupujących, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Użytkownicy korzystają z serwisu www.puchatkolandia.pl nieodpłatnie.
3. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania treści niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownicy mogą dokonać zamówienia Towarów oferowanych przez Grupę Optima Sp. z o.o. w serwisie www.puchatkolandia.pl, w ramach założonego przez siebie Konta, utworzonego w procedurze Rejestracji lub poprzez jednorazowe złożenie zamówienia, bez procesu rejestracji Konta, zawierające wskazanie Kupującego oraz jego danych koniecznych do złożenia zamówienia zakupu towarów.  


§ 4.
PROCES REJESTRACJI

1. Użytkownicy, o których mowa w § 3 ust. 1, mogą skorzystać z usług serwisu www.puchatkolandia.pl poprzez złożenie zamówienia po zakończeniu procesu Rejestracji w wyniku, którego dla danego Użytkownika zakładane jest Konto.
2.  Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja niniejszego Regulaminu jak również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika. 
3. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym http://www.puchatkolandia.pl/authentication?back=my-account.php#rejestracja-tab, zgodnie z jego treścią. Dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail, wybranie hasła za pomocą którego, Użytkownik będzie logował się do Konta, wskazanie imienia, nazwiska lub nazwy Firmy, adresu zamieszkania/siedziby Użytkownika, telefonu komórkowego, NIP. W wyniku poprawnego wprowadzenia wyżej wymienionych danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „Zarejestruj się”, system serwisu www.puchatkolandia.pl (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość, która potwierdza aktywację konta.
4. Z uwagi na fakt, że hasło ustalane przez Użytkownika jest informacją poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby  charakteryzowało się ono takim stopniem skomplikowania, żeby jego odgadnięcie było utrudnione lub wręcz niemożliwe dla osób trzecich. Użytkownik nie powinien udostępniać treści hasła osobom trzecim.
5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom danych dostępowych do swojego Konta w tym w szczególności hasła, tak więc, zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą loginu i hasła Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zmienić hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji na swoim koncie jak również przesłać formularz zmiany swoich danych osobowych.

§ 5.
KORZYSTANIE Z SERWISU
W RAMACH ZAŁOŻONEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA KONTA

1. Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje bezpośrednio po jego założeniu. Aktywacja konta następuje poprzez wybranie opcji „Zarejestruj się” po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
2. Z chwilą założenia Konta w serwisie, Użytkownik ma pełne prawo do korzystania z serwisu www.puchatkolandia.pl oraz do zamawiania w nim wszelkich Towarów oferowanych przez Sprzedającego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.  Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z świadczonych przez Grupa Optima Sp.  z o.o. usług, poprzez likwidację posiadanego konta.
4.  Konto stanowi osobisty panel administracyjny Użytkownika, tworzony (automatycznie) w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat jego działalności w ramach serwisu www.puchatkolandia.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych danych osobowych.
5. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie Kupującym (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru. Na dane wskazane przez Użytkownika będą wystawiane faktury VAT i proforma za zamówione towary. Dane te Użytkownik może w każdej chwili zmienić.
6. Użytkownik przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedającego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych, o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający gromadzi oraz przetwarza jego dane osobowe dla potrzeb realizacji zamówienie złożonego przez Użytkownika w toku zakupu towarów w serwisie www.puchatkolandia.pl.
8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
9.  Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.
10. Użytkownik może w każdym czasie usunąć konto z serwisu www.puchatkolandia.pl, po usunięciu konta dane osobowe Użytkownika zostają na trwałe usunięte z serwisu. 


§ 6.
KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW 
NIE DOKONUJĄCYCH REJESTRACJI KONTA

1. Użytkownicy, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, mogą skorzystać z usług serwisu www.puchatkolandia.pl poprzez jednorazowe zakupy w serwisie bez konieczności dokonania procesu rejestracji Konta.
2.  Warunkiem jednorazowego zakupu towarów w serwisie jest akceptacja niniejszego Regulaminu jak również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika. 
3.  Złożenie zamówienia w trybie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego  § następuje poprzez wybranie przez Użytkownika opcji „Kupuję bez rejestracji” dostępnej po dodaniu towarów do koszyka. Dane jakie należy wskazać przy realizacji takiego zamówienia to podanie przez Użytkownika: posiadanego istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail, wskazanie imienia, nazwiska lub nazwy Firmy Użytkownika jak również adresu zamieszkania/siedziby Użytkownika, adresu dostawy, telefonu komórkowego oraz nr NIP. 
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych koniecznych do dokonania zakupu towarów w serwisie www.puchatkolandia.pl, tak więc zobowiązuje się do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą powyższych danych. 
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający gromadzi oraz przetwarza jego dane osobowe dla potrzeb realizacji zamówienie złożonego przez Użytkownika w toku zakupu towarów w serwisie www.puchatkolandia.pl.

§ 7.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w przedsiębiorstwie, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODOZgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że dane osobowe wszystkich Użytkowników są przechowywane w zbiorze danych Sprzedającego, z siedzibą przy ul. Nagietkowej 35, 32-005 Niepołomice, który jednocześnie jest Administratorem Danych Osobowych.
2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedającego i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach polskich i europejskich o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej, o których mowa powyzej. 
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych, o którym mowa w niniejszym § określa Polityka Bezpieczeństwa Informacji, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zamówień przez Sprzedającego w ramach  serwisu www.puchatkolandia.pl.
5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych, o których mowa w § 4 ust. 3 i  § 6 ust. 3 Regulaminu jest konieczne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty zamieszczonej przez „Penthouse Investment” w ramach serwisu www.puchatkolandia.pl.
6. Dokonując rejestracji, lub składające zamówienie bez rejestracji Konta, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych na jego koncie, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji, w tym dotyczących produktów lub usług od „Penthouse Investment” lub innych podmiotów współpracujących z „Penthouse Investment”.
7. Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji lub w procesie składania zamówienia.
8. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Z powyższych uprawnień Użytkownik może korzystać w Panelu Klienta na swoim koncie lub zgłosić je emailowo na adres biuro@puchatkolandia.pl.
9. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez „Penthouse Investment” danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 7, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Sprzedającego jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Użytkownik, którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.
10. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez „Penthouse Investment” konta Użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej oraz wyraża zgodę na wyświetlanie na stronach serwisu www.puchatkolandia.pl reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do Użytkownika.
11.  Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie.

Rozdział III
ZASADY ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
W RAMACH SERWISU WWW.PUCHATKOLANDIA.PL
§ 8.
ZASADY OGÓLNE

1. „Penthouse Investment” jako Sprzedający, umożliwia Użytkownikom w ramach serwisu www.puchatkolandia.pl zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
2. Sprzedający jest stroną zawieranej z Użytkownikami umowy sprzedaży a oferuje w ramach serwisu produkty i towary dostarczane przez Producentów/Dostawców, z którymi ma podpisane odpowiednie umowy.
3. Sprzedający zastrzega sobie w każdej chwili możliwość zmiany oferty Towarów, udostępnianych w ramach serwisu www.puchatkolandia.pl oraz listy Producentów/Dostawców produktów. Nie dotyczy to zamówień „w toku” złożonych i opłaconych już przez Użytkowników.
4. Podane na stronach serwisu www.puchatkolandia.pl ceny w dniu złożenia zamówienia obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
5. Sprzedający nie odpowiada za brak możliwości zrealizowania zamówienia Użytkownika wynikający z braku w magazynie lub zmiany asortymentu Towarów dokonanej przez Dostawców/Producentów bez wiedzy „Penthouse Investment” W takim przypadku wszelkie środki finansowe przekazane przez Użytkownika w ramach ceny sprzedaży są niezwłocznie zwracane przez „Penthouse Investment” na konto bankowe wskazane przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo do zamówienia w ramach zapłaconej przez siebie ceny sprzedaży innych Towarów dostępnych w serwisie. W takim wypadku Sprzedawca wystawia korektę wystawionych przez siebie faktur VAT.

§ 9.
OFERTA SPRZEDAŻY

1. Oferta zgodnie z treścią art. 66-70 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz 93 z późn. zm.) jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników serwisu www.puchatkolandia.pl wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej Towaru za określoną cenę.
2. Oferta skierowana do Kupujących zawiera określenie przedmiotu umowy (szczegółowo opisuje rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru jak również zasady i terminy płatności, zasady ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminy realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych tj. bez sobót, niedziel i świąt.
3. Kupujący przyjmując ofertę akceptuje tym samym ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności (do wyboru Kupującego: przedpłata na konto, płatność za pobraniem, płatność na raty) oraz zasady ponoszenia kosztów transportu jak również termin realizacji zamówienia.
4. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie z serwisu www.puchatkolandia.pl. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty tj. po skutecznym złożeniu przez Kupującego zamówienia. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w szczególności w zakresie ceny sprzedaży.

§ 10.
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „Do koszyka” a następnie po dodaniu do koszyka wszystkich produktów kliknąć „Dalej” i uzupełnić dane konieczne kontaktowe konieczne do dokończenia realizacji zamówienia.
2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności (przedpłata na konto, płatność za pobraniem, płatność na raty) oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.


§ 11.
PRZYJĘCIE OFERTY, UMOWA SPRZEDAŻY

1. Użytkownik, który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty składają się z następujących etapów:
a)  pierwszy polega na dodaniu wszystkich towarów, które Użytkownik chce zakupić do koszyka;
b) następnie Użytkownik zatwierdza swój wybór poprzez „kliknięcie” na jedną z opcji: „Kupuję bez rejestracji”, „Załóż konto” lub „Mam już konto, do kasy”; w każdym z powyższych przypadków Użytkownik jest zobowiązany wypełnić wszystkie obowiązkowe pola (lub też zalogować się na swoje konto) a następnie potwierdzić złożenie zamówienia; 
c) na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Użytkownika o potwierdzeniu zakupu i szczegółach zamówienia.
d) Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po uregulowaniu przez Kupującego całości kwoty wynikającej z zamówienia (liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego) lub też po przekazaniu środków na zakup towaru określonego zamówieniem przez podmiot finansujący Użytkownika (po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedającego) albo w przypadku wybrania opcji „płacę przy odbiorze” w terminach określonych w niniejszym regulaminie i na karcie poszczególnych produktów.
2. Przesłanie przez Użytkownika zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia o przyjęciu oferty, które jest automatycznie przesyłane do Sprzedawcy.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia, wyłącznie po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty środków na konto Sprzedającego (opcja: przedpłata na konto) lub też poprzez poprawne zawarcie umowy z Podmiotem Finansującym zakup na raty Użytkownika, po zawarciu umowy z tym podmiotem przez Użytkownika oraz przesłaniu przez Podmiot Finansujący zamówienie środków na konto Sprzedającego. W obu przypadkach za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą wynikającą z Zamówienia.
4. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
5. Użytkownicy zobowiązani są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanym, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
6. Po wpłynięciu na rachunek bankowy Sprzedającego środków za realizację zamówienia Sprzedający wystawi mu i prześle w formie elektronicznej fakturę VAT. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesłanie faktur VAT droga elektroniczną jest formą dopuszczalną prawem i że Sprzedający nie będzie wysyłał Użytkownikowi faktur VAT drogą pocztową, chyba, że na wyraźne życzenie Kupującego i za dodatkową opłatą wynoszącą 5,00 zł brutto (słownie: pięć złotych brutto) doliczoną do faktury.

§ 12.
SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. W serwisie www.puchatkolandia.pl dostępne są cztery formy płatności:
a) przelew tradycyjny - po złożeniu zamówienia, kwotę brutto wynikającą z faktury proforma należy przekazać na rachunek bankowy Sprzedającego podany na fakturze proforma i w treści maila potwierdzającego zamówienie. Dokonanie przelewu wynikającego z przesłanej Użytkownikowi faktury stanowi równocześnie potwierdzenie Zamówienia przez Użytkownika. Płatność ta może zostać zrealizowana w dowolnym banku, na poczcie lub innej uprawnionej placówce (w terminie do 7 dni od daty złożenia Zamówienia). W przypadku braku wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego, w powyższym terminie, transakcja zostaje anulowana. Ważne! - termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpływu środków na konto bankowe Sprzedającego! 
b) przelew elektroniczny/Payu/Paypal  - po złożeniu zamówienia, kwotę brutto wynikającą z faktury proforma lub zamówienia powiększoną o kwotę prowizji należnej dla danego dostawcy (Payu, Paypal) należy przekazać za pośrednictwem płatności elektronicznych na rachunek bankowy Sprzedającego. Dokonanie przelewu wynikającego z przesłanej Użytkownikowi faktury stanowi równocześnie potwierdzenie Zamówienia przez Użytkownika. Płatność ta może zostać zrealizowana internetowo w dowolnym Banku w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia albo online bezpośrednio po złożeniu zamówienia poprzez system payu.pl lub Paypal. W przypadku braku wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego, w powyższym terminie, transakcja zostaje anulowana. Ważne! - termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpływu środków na konto bankowe Sprzedającego! 
c) płatność za pobraniem – po złożeniu zamówienia, Kupujący ma możliwość również wyboru opcji „płatność za pobraniem”, Ważne! - termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia złożenia zamówienia! 
d) Zakup na raty – po złożeniu zamówienia, Kupujący ma możliwość wyboru opcji „zakup na raty”, wtedy to zostanie on automatycznie przekierowany na stronę Kredytodawcy, gdzie zostanie przeprowadzony automatycznie poprzez całą procedurę składania wniosku kredytowego oraz podpisania umowy na finansowanie wybranych przez siebie Towarów. Kupujący jest zobowiązany do zawarcia umowy kredytowej niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 7 dni od daty złożenia przez siebie zamówienia. Ważne! - termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpływu środków na konto bankowe Sprzedającego! 
2.  Symulacje wysokości rat kredytowych są udostępniane Kupującym już na etapie dodawania produktów do koszyka i składania zamówienia. Szczegółowe warunki udzielenia kredytu są dostępne na stronie Kredytodawcy. 
3. Podmiotem finansujących zakupy na raty Kupującego jest: Żagiel Spółka Akcyjną z siedzibą w Lublinie, ul. T. Zana 39a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016161; NIP: 946-00-13-925; kapitał zakładowy: 23 964 050,00 zł; kapitał wpłacony: 23 964 050,00 zł.
4.  Kupujący przyjmuje do wiadomości, że „Penthouse Investment” nie jest w żaden sposób stroną umowy kredytu podpisywanej przez Kupującego z Kredytodawcą, w związku z tym nie ma żadnego wpływu na możliwość uzyskania przez Kupującego kredytu ani spełnienia przez Kupującego warunków narzuconych przez Kredytodawcę. W związku z powyższym Kupujący oświadcza, że nie będzie wysuwał w stosunku do „Penthouse Investment”  żadnych roszczeń z tego tytułu.
5.   Przy symulacji i zakupie na raty Użytkownicy powinni zwrócić uwagę na:
•    koszty rat,
•    wysokość miesięcznej raty,
•    liczbę miesięcznych rat,
•    termin rozpoczęcia spłat,
•    wysokość wpłaty w dniu zakupu.


§ 13.
WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że warunki dostawy Towarów u poszczególnych Producentów/Dostawców mogą się różnić oraz, że wskazany przez Producenta/Dostawcę czas oraz koszt dostawy poszczególnych Towarów jest wskazany w specyfikacji danego produktu i dostępny przed lub po dodaniu danego Produktu do koszyka. 
2. W przypadku zamówienia przez Użytkownika, Towarów mających u danego Producenta/Dostawcy różny czas realizacji zamówienia, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że całość zamówienia zostanie zrealizowana w najdłuższym ze wskazanych terminów dostawy oraz oświadcza, że nie będzie rościł w stosunku do Sprzedającego żadnych pretensji z tego tytułu.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zamówienia Towarów u różnych Producentów/Dostawców Towarów, każde zamówienie będzie realizowane oddzielnie zgodnie z warunkami i kosztami dostawy, określonymi przez DPD. Koszty transportu zostaną zsumowane i dodane do ceny zakupu Towarów. Towary zostaną dostarczone w takim wypadku w kilku paczkach, w różnych terminach.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podany w specyfikacji każdego Produktu „Koszt Transportu Towaru” nie obejmuje opcji jego wniesienia i montażu (dotyczy m.in. mebli dziecięcych). W przypadku, gdy Kupujący chciałby wykorzystać taką opcję zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia możliwości i kosztu zamówienia takiej usługi. Jeśli zamówienie opcji wniesienia i montażu danego Produktu  jest niemożliwe Użytkownik jest zobowiązany zapewnić je sobie we własnym zakresie. Dostawa takiego towaru następuje w takim wypadku do „drzwi wejściowych do Budynku”.
5. Kupujący może dokonać wyboru sposobu wysyłki i dostawy Towaru na terenie Polski. Dostępne opcje to dostawa kurierem DPD – przedpłata na konto, lub dostawa kurierem DPD - płatność przy odbiorze. 
6. W przypadku wyboru opcji: „płatność przelewem” zapłatę za wybrane przez Kupującego Towary należy dokonać na rachunek bankowy:

Nr konta bankowego: 89 1140 2004 0000 3802 7554 2874


Dane Sprzedającego:
„Penthouse Investment Beata Skowron - Pędzich”
Ul. Nagietkowa 35
32-005 Niepołomice

Ważne!: Przy regulowaniu płatności koniecznie wpisz w tytule NR ZAMÓWIENIA oraz swoje dane!

7. UWAGA! W przypadku zapłaty poprzez Payu do kwoty zamówienia doliczana jest prowizja określana przez danego Dostawcę.
8. Realizacja zamówienia następuje w terminie określonym w specyfikacji danego produktu i może wynieść od 3 do 21 dni roboczych (przy towarach sprowadzanych na zamówienie) od złożenia zamówienia (płatność za pobraniem) albo wpłaty środków na konto bankowe Sprzedającego. W przypadku mebli realizacja zamówienia następuje wyłącznie po dokonaniu przez Kupującego wpłaty zaliczki lub całej ceny sprzedaży na konto Sprzedającego. Niemożliwe jest wybranie w przypadku zakupu mebli opcji wyłącznie "za pobraniem".
9. W wyjątkowych przypadkach, wysyłka Towarów może się opóźnić! W takim wypadku Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o planowanym terminie dostawy Towarów. 
10. Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Koszty transportu mogą ulec zmianie ze względu na wagę przesyłki lub ilość zamówionych towarów. Sprzedający nie może grupować dwóch osobnych zamówień dlatego koszty wysyłki są doliczane do każdego zamówienia osobno.
11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zakup przez Kupującego w jednym zamówieniu kilku Towarów sprowadzanych przez Sprzedającego od różnych Producentów/Dostawców, skutkować będzie naliczeniem w danym zamówieniu osobnych kosztów przesyłki dla każdego takiego Towaru. Kupujący dostanie w takim wypadku zamówione Towary w kilku paczkach, które mogą zostać dostarczone w różnych dniach. Za przesyłkę kilku Towarów zamawianych przez Sprzedającego u jednego i tego samego Producenta/Dostawcy Kupujący zapłaci koszt jeden przesyłki zależny od wielkości i wagi wszystkich Towarów.
12. Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego podania adresu dostawy oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat wynikających z dostawy Towaru na błędnie podany adres. Opłaty te będę płatne przez Kupującego w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez niego wezwania od Sprzedającego wysłanego na adres e-mailowy podany przy rejestracji Konta lub przy składaniu zamówienia. Ponowna dostawa zamówionych Towarów będzie możliwa wyłącznie po uregulowaniu przez Kupującego wszelkich opłat, o których mowa powyżej tzn. po ich zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego. 
13. Towar do wysyłki jest odpowiednio opakowany i zabezpieczony. 
Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przy otrzymaniu przesyłki, czy nie została ona naruszona podczas transportu. Kupujący jest również zobowiązany do otworzenia przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenia czy Towar nie został uszkodzony podczas transportu. Na tę okoliczność Kupujący jest zobowiązany sporządzić z dostawcą odpowiedni protokół, który stanowił będzie podstawę do reklamacji Towaru z powodu uszkodzeń mechanicznych Towaru wynikających z wadliwego transportu. Bez otrzymania takiego protokołu Sprzedający może odmówić rozpatrzenia takiej reklamacji. Ważne!! Nie tylko sprawdź czy przesyłka nie jest naruszona, sprawdź również czy Towar w środku nie został uszkodzony!
14. Dla każdego Kupującego Sprzedający wystawia i przesyła w formie elektronicznej fakturę VAT - niezwłocznie po odbiorze przez Kupującego Towaru.
15.    Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania złożonego zamówienia najpóźniej do 24 godzin od daty wpływu środków na konto Sprzedającego, pod warunkiem nie przystąpienia przez Sprzedającego do jego realizacji.  Po upływie tego terminu wycofanie zamówienia wymaga pisemnej zgody Sprzedającego. 
16. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia od Użytkownika lub zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy jest to uzasadnione trudnościami zaopatrzeniowymi lub technicznymi. Odmowa przyjęcia zamówienia w danym terminie nie jest równoznaczna z odstąpieniem przez Sprzedającego od Umowy sprzedaży.
17. W przypadku jakichkolwiek uwag Użytkownika, co do jakości bądź ilości otrzymanego towaru, należy zaznaczyć  ten fakt w liście przewozowym w rubryce „uwagi”. W takim przypadku kierowca sporządzi dodatkowo protokół niezgodności. Reklamacje ilościowe nie zgłoszone kierowcy nie będą rozpatrywane. 

§ 14.
KOSZTY DOSTAWY TOWARÓW

1.    Koszt dostawy Towarów na terenie Polski jest sumowany dla każdego zamówienia oraz od każdego Producenta/Dostawcy odrębnie, jest zależny od wagi i wielkości Towarów i wynosi w zależności od wyboru opcji zapłaty i dostawy:


                                                                  KOSZT DOSTAWY TOWARÓW

1    Waga Towaru/Towarów    Koszt Dostawy brutto (DPD -Przedpłata na konto)     Koszt Dostawy brutto (DPD -Płatne przy odbiorze)
2    do 20 kg                                         18,00 zł                                                      25,00 zł
3    od 20 kg                                         30,00 zł                                                      35,00 zł
4    od 30 kg                                         65,00 zł                                                      85,00 zł
5    od 50 kg                                         110,00 zł                                                    130,00 zł
6    od 100 kg                                       150,00 zł                                                    180,00 zł
7    od 300 kg                                       220,00 zł                                                   250,00 zł
8    powyżej 500 kg                                                     ustalany indywidualnie   


2.  Dostawa Towarów do krajów Unii Europejskiej oraz poza Unią Europejską jest możliwa ale w takim przypadku Sprzedający wycenia ten koszt indywidualnie dla konkretnego zamówienia. Czas realizacji dostawy jest różny i określany indywidualnie przez danego Przewoźnika. WAŻNE! Realizacja powyższych zamówień następuje wyłącznie po wpływie całości środków na rachunek bankowy Sprzedającego!
3.  Sprzedający umożliwia Kupującym sprawdzanie na bieżąco statusu realizacji zamówienia:
a)  w przypadku, gdy Kupujący podczas składania zamówienia założył konto - status może sprawdzić po zalogowaniu się; 
b)  w przypadku, gdy Kupujący dokonał zakupów bez rejestracji – stan realizacji zamówienia może sprawdzić bez logowania  (podając numer zamówienia oraz swój e-mail).


§ 15.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.  Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli zakupiony przez Kupującego Towar ma wady fizyczne.
2. Zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej oraz wszelkie reklamacje towaru powinny być kierowane, w formie pisemnej bezpośrednio na adres Sprzedającego: „Penthouse Investment Beata Skowron-Pędzich”, ul. Nagietkowa 35, 32-005 Niepołomice, bądź też elektronicznie na adres mailowy biuro@puchatkolanda.pl. 
3.  Reklamacje ilościowe, widoczne uszkodzenia opakowań oraz towarów wynikające z transportu muszą być odnotowane przez Kupującego lub upoważnioną przez niego osobę na dokumencie WZ lub na karcie przewozowej w momencie dostawy zamówionego Towaru kurierem.
4. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne Towarów powstałe w trakcie użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem.
5. Pisemne zgłoszenia reklamacyjne Towarów z tytułu gwarancji będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia do Sprzedającego. O wyniku reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony przed upływem powyżej opisanego terminu.
6. W przypadku uznania reklamacji przez Producenta Towaru, zobowiązuje się on do dokonania naprawy Towaru w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji bądź też wymiany Towaru na nowy wolny od wad.
7. W przypadku gdy wymiana Towaru na inny, pełnowartościowy, nie będzie możliwa Producent Towaru za pośrednictwem Sprzedającego zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie internetowym www.puchatkolandia.pl Towary do wyboru. 
8. W pisemnym, podpisanym przez reklamującego, oświadczeniu Kupujący jest zobowiązany podać: 
a)  imię i nazwisko lub nazwę pod jaką występuje w serwisie (login);
b)  dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość);
c)   nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane;
d)  powód reklamacji;
9. Nie stanowią podstawy do reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, które mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itp.). W takim wypadku Kupujący może odstąpić od umowy i zwrócić nieużywany Towar w terminie do 10 dni od daty zakupu.
10. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Kupującego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedający może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do danego Kupującego.

§ 16.
KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Umowy sprzedaży zawierane w sklepie internetowym www.puchatkolandia.pl są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271), z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych w/w ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia towaru, bez podania przyczyn.
2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik/Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od daty zawarcia Umowy. Za datę zawarcia umowy w razie wątpliwości przyjmuje się datę potwierdzenia zamówienia równoznaczną z datą wpływu ceny sprzedaży na rachunek bankowy Sprzedającego lub też datę odbioru Towaru i zapłaty ceny sprzedaży (przy płatności za pobraniem).
3. Kupujący potwierdza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie do zwrotu Towaru oraz, że znany mu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny do pobrania w formacie .pdf na stronie serwisu http://www.puchatkolandia.pl/content/6-reklamacje-i-zwroty.
4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie pisemnej według wzoru, o którym mowa w ust. 3 oraz wysłane na adres Sprzedającego przed upływem 14 –dniowego terminu, o którym mowa powyżej. Dla zachowania terminu wystarczy nadanie pisma drogą pocztową lub kurierską przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być połączone z fizycznym zwrotem towaru.
5. Towar podlegający zwrotowi musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, nieotwarte oraz niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu Towaru ponosi Kupujący w związku z powyższym nie będą przez Sprzedającego odbierane żadne przesyłki wysłane za pobraniem!
6. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego Towaru oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Należność zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Kupującego w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zwrotu towaru przez Sprzedającego.
7. Prawo do zwrotu dotyczy TYLKO Konsumentów tj. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i zgodnie z ustawą.
8.Wszystkie Meble zakupione w serwisie jako Towary o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu nie podlegają zwrotowi zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt  4 ustawy z dnia  z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).


Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAJĄCEGO

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uniemożliwienie realizacji Zamówienia oraz za straty Użytkowników powstałe z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, w szczególności powstałe w wyniku:
a)    działania czynników zewnętrznych (siła wyższa, kataklizmy itp);
b)    nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Użytkownika;
c)    podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Użytkownika (w tym w szczególności m.in. adresu dostawy Zamówienia).
2.    Użytkownik może dochodzić roszczeń wobec Sprzedającego na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. 


§ 18.
UPRAWNIENIA SPRZEDAJĄCEGO
W RAMACH SERWISU WWW.PUCHATKOLANDIA.PL


1. Sprzedający może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię serwisu www.puchatkolandia.pl lub w inny sposób mu szkodzą oraz gdy Sprzedający uzna, że określone konto użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych.
2. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do niego oraz ma możliwość sfinalizowania zawartych przed zawieszeniem Konta Zamówień, nie może natomiast składać kolejnych Zamówień w ramach serwisu www.puchatkolandia.pl.
3. Sprzedający może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo usunięcia oferty w przypadku, gdy Producent/Dostawca Towaru usunie Towar ze swojego asortymentu.
5. Sprzedający nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu www.puchatkolandia.pl z przyczyn od Sprzedający niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia w/w usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie Sprzedający.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do serwisu www.puchatkolandia.pl bez podania przyczyny.

§ 19.
PRAWO WŁAŚCIWE, SPORY I WAŻNOŚĆ REGULAMINU

1. Prawem właściwym we wszelkich sprawach objętych niniejszym Regulaminem jest prawo polskie. 
2. Strony dołażą wszelkich starań, aby wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego w ramach serwisu www.puchatkolandia.pl były rozstrzygane na drodze polubownej. Jeżeli okaże się to niemożliwe spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne wg właściwośc zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.  
3. Jeżeli którekolwiek z postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
4. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
5. Przy złożeniu zamówienia w  „sklepem internetowym www.puchatkolandia.pl” Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia przez Użytkownika.
6. Zawartość serwisu www.puchatkolandia.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
7. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
8. W razie wątpliwości poczytuje się, że umowa sprzedaży zawierana jest między Użytkownikiem/Klientem, a Sprzedającym z chwilą potwierdzenia przez Klienta zamówienia, poprzez uregulowanie ceny sprzedaży na rachunek bankowy Sprzedającego.
9. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami, "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" ).

§ 18.
WEJŚCIE W ŻYCIE, ZMIANY REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie http://www.puchatkolandia.pl/content/3-regulamin-sklepu
2. Podczas dokonanie przez Użytkownika Rejestracji w serwisie www.puchatkolandia.pl akceptuje on dodatkowo postanowienia nieniejszego Regulaminu.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.puchatkolandia.pl/content/3-regulamin-sklepu, z tym zastrzeżeniem, że danego Użytkownika obowiązują postanowienia regulaminu obowiazujące w chwili złożenia przez niego zamówienia w sklepie i nie mogą one być przez Sprzedającego dowolnie zmieniane.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl